1 : آلودگي هواي اتاق عمل و اثر آن بر القاي آنزيمهاي كبديآلودگي هواي اتاق عمل و اثر آن بر القاي آنزيمهاي كبدي
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 بي باك بهرام,قدس علي اصغربي باك بهرام,قدس علي اصغر
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار)دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار)  پاييز 1379; 7(3 (مسلسل 17)):27-32.
كليد واژه: 
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) , پاييز 1379 , 7 , 3 (مسلسل 17) ,ص 27 تا 32 بي باك بهرام,قدس علي اصغر  كليد واژه:       نشريه: دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار)  -->
 2 : آيا پروپوفل استفاده شده به روش استريل در محيط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگي با كتريال پيدا خواهد كرد؟آيا پروپوفل استفاده شده به روش استريل در محيط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگي با كتريال پيدا خواهد كرد؟
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 هاشمي سيدجلال,سلطاني حسن علي,پريشاني مرضيههاشمي سيدجلال,سلطاني حسن علي,پريشاني مرضيه
مجله دانشکده پزشکي اصفهانمجله دانشکده پزشکي اصفهان  پاييز 1385; 24(82):67-71.
كليد واژه: 
مجله دانشکده پزشکي اصفهان , پاييز 1385 , 24 , 82 ,ص 67 تا 71 هاشمي سيدجلال,سلطاني حسن علي,پريشاني مرضيه  كليد واژه:       نشريه: مجله دانشکده پزشکي اصفهان  -->
 3 : ارزيابي دستيابي به اهداف برنامه هاي آموزشي كارشناسي پرستاري، مامايي و كارداني اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشكي همدان و دانشگاه علوم پزشكي شيرازارزيابي دستيابي به اهداف برنامه هاي آموزشي كارشناسي پرستاري، مامايي و كارداني اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشكي همدان و دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  -->چكيده
 بيگ مرادي علي,ناظري هالهبيگ مرادي علي,ناظري هاله
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  1381; 2(1 (پياپي 7) (ويژه نامه پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي)):0-0.
كليد واژه: 
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي , 1381 , 2 , 1 (پياپي 7) (ويژه نامه پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي)  بيگ مرادي علي,ناظري هاله  كليد واژه:       نشريه: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  -->
 4 : بررسي آسيب هاي كروموزومي در لنفوسيت هاي كاركنان اتاق عمل ناشي از استنشاق گازهاي بيهوشي به روش آناليز متافازبررسي آسيب هاي كروموزومي در لنفوسيت هاي كاركنان اتاق عمل ناشي از استنشاق گازهاي بيهوشي به روش آناليز متافاز
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 شهرابي سعيد،حجازي پيمانشهرابي سعيد،حجازي پيمان
كومشكومش  بهار و تابستان 1380; 2(3-4):161-166.
كليد واژه: 
كومش , بهار و تابستان 1380 , 2 , 3-4 ,ص 161 تا 166 شهرابي سعيد،حجازي پيمان  كليد واژه:       نشريه: كومش  -->
 5 : بررسي آلودگي كفش هاي محيط هاي استريل و نيمه استريل اتاق عمل بيمارستان توحيد سنندجبررسي آلودگي كفش هاي محيط هاي استريل و نيمه استريل اتاق عمل بيمارستان توحيد سنندج
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 طيبي آراسته مهدي,حاتم گويا هاله,پورجهاني شهرامطيبي آراسته مهدي,حاتم گويا هاله,پورجهاني شهرام
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان  پاييز 1388; 14(3 (مسلسل 53)):73-78.
كليد واژه: آلودگي، اتاق عمل، كفشآلودگي، اتاق عمل، كفش
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان , پاييز 1388 , 14 , 3 (مسلسل 53) ,ص 73 تا 78 طيبي آراسته مهدي,حاتم گويا هاله,پورجهاني شهرام  كليد واژه: آلودگي، اتاق عمل، كفش      نشريه: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان  -->
 6 : بررسي تاثير آشناسازي بيمار با كاركنان و محيط اتاق عمل در روز قبل از عمل جراحي توبكتومي بر اضطراب قبل از عمل جراحيبررسي تاثير آشناسازي بيمار با كاركنان و محيط اتاق عمل در روز قبل از عمل جراحي توبكتومي بر اضطراب قبل از عمل جراحي
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 طلايي علي,طوفاني حميد,حجت سيدكاوه,جامي الاحمدي زهرهطلايي علي,طوفاني حميد,حجت سيدكاوه,جامي الاحمدي زهره
اصول بهداشت روانياصول بهداشت رواني  بهار و تابستان 1383; 6(22-21):57-61.
كليد واژه: 
اصول بهداشت رواني , بهار و تابستان 1383 , 6 , 22-21 ,ص 57 تا 61 طلايي علي,طوفاني حميد,حجت سيدكاوه,جامي الاحمدي زهره  كليد واژه:       نشريه: اصول بهداشت رواني  -->
 7 : بررسي قارچ هاي آلوده كننده هوا و وسايل اتاق عمل و بخش هاي ويژه بيمارستان هاي شهر زنجان؛ تابستان 1380بررسي قارچ هاي آلوده كننده هوا و وسايل اتاق عمل و بخش هاي ويژه بيمارستان هاي شهر زنجان؛ تابستان 1380
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 نوريان عباس علي،بدلي حميدنوريان عباس علي،بدلي حميد
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  پاييز 1380; 9(36):9-16.
كليد واژه: 
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان , پاييز 1380 , 9 , 36 ,ص 9 تا 16 نوريان عباس علي،بدلي حميد  كليد واژه:       نشريه: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  -->
 8 : بررسي مشکلات مرتبط با نوبت کاري در تکنسينهاي اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1385بررسي مشکلات مرتبط با نوبت کاري در تکنسينهاي اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1385
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 چوبينه عليرضا,شاه چراغ بابك,كشاورزي ساره,رهنما كاظمچوبينه عليرضا,شاه چراغ بابك,كشاورزي ساره,رهنما كاظم
سلامت كار ايرانسلامت كار ايران  بهار و تابستان 1386; 4(2-1):48-52.
كليد واژه: نوبت کاري در بيمارستان، نظام نوبت کاري، مشکلات ناشي از نوبت کارينوبت کاري در بيمارستان، نظام نوبت کاري، مشکلات ناشي از نوبت کاري
سلامت كار ايران , بهار و تابستان 1386 , 4 , 2-1 ,ص 48 تا 52 چوبينه عليرضا,شاه چراغ بابك,كشاورزي ساره,رهنما كاظم  كليد واژه: نوبت کاري در بيمارستان، نظام نوبت کاري، مشکلات ناشي از نوبت کاري      نشريه: سلامت كار ايران  -->
 9 : بررسي مقطعي آلرژي به دستكش هاي جراحي حاوي لاتكس در كاركنان اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال هاي 81- 1380 بررسي مقطعي آلرژي به دستكش هاي جراحي حاوي لاتكس در كاركنان اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال هاي 81- 1380
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 پورپاك زهرا،مصداقي مهرناز،زرين آرا عليرضا،شهابي رابري شهرام،رجبي بابك،حيدرزاده مرضيه،كاظم نژاد انوشيروان،كوه كن اعظم،كاردر غلام عليپورپاك زهرا،مصداقي مهرناز،زرين آرا عليرضا،شهابي رابري شهرام،رجبي بابك،حيدرزاده مرضيه،كاظم نژاد انوشيروان،كوه كن اعظم،كاردر غلام علي
بيماريهاي پوستبيماريهاي پوست  تابستان 1383; 7(4 (پياپي 28)):219-230.
كليد واژه: 
بيماريهاي پوست , تابستان 1383 , 7 , 4 (پياپي 28) ,ص 219 تا 230 پورپاك زهرا،مصداقي مهرناز،زرين آرا عليرضا،شهابي رابري شهرام،رجبي بابك،حيدرزاده مرضيه،كاظم نژاد انوشيروان،كوه كن اعظم،كاردر غلام علي  كليد واژه:       نشريه: بيماريهاي پوست  -->
 10 : بررسي ميزان آگاهي کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه هاي پيش گيري از آن در اتاق ‏عملبررسي ميزان آگاهي کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه هاي پيش گيري از آن در اتاق ‏عمل
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 باقري حسين,ابراهيمي حسين,عموزاده هانيه,نجفي نجمه,دريساوي آرزو,عابدي سپيده,آتش سخن گيتيباقري حسين,ابراهيمي حسين,عموزاده هانيه,نجفي نجمه,دريساوي آرزو,عابدي سپيده,آتش سخن گيتي
مجله دانش و تندرستيمجله دانش و تندرستي  تابستان 1386; 2(2):11-16.
كليد واژه: احتراق، کارکنان اتاق عمل، پيش گيري از حريقاحتراق، کارکنان اتاق عمل، پيش گيري از حريق
مجله دانش و تندرستي , تابستان 1386 , 2 , 2 ,ص 11 تا 16 باقري حسين,ابراهيمي حسين,عموزاده هانيه,نجفي نجمه,دريساوي آرزو,عابدي سپيده,آتش سخن گيتي  كليد واژه: احتراق، کارکنان اتاق عمل، پيش گيري از حريق      نشريه: مجله دانش و تندرستي  -->
 11 : بررسي نظرات پرسنل اتاق عمل در مورد اقدامات پيشگيري كننده از واريس عروقي اندام تحتانيبررسي نظرات پرسنل اتاق عمل در مورد اقدامات پيشگيري كننده از واريس عروقي اندام تحتاني
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 نصيري مقدم شايسته,سبزواري سكينهنصيري مقدم شايسته,سبزواري سكينه
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلانمجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان  پاييز 1382; 12(47):45-55.
كليد واژه: 
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان , پاييز 1382 , 12 , 47 ,ص 45 تا 55 نصيري مقدم شايسته,سبزواري سكينه  كليد واژه:       نشريه: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان  -->
 12 : بررسي وضعيت انتشار استاف اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيك در اتاق عمل بيمارستان گلپايگاني شهر قمبررسي وضعيت انتشار استاف اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيك در اتاق عمل بيمارستان گلپايگاني شهر قم
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 پوربابايي احمدعلي,اميرخاني عارفپوربابايي احمدعلي,اميرخاني عارف
فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلاميفصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي  بهار 1386; 17(1 (پي در پي 47)):37-40.
كليد واژه: 
فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي , بهار 1386 , 17 , 1 (پي در پي 47) ,ص 37 تا 40 پوربابايي احمدعلي,اميرخاني عارف  كليد واژه:       نشريه: فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي  -->
 13 : خارج كردن سريع لوله تراشه در اتاق عمل به دنبال جراحي عروق كرونر (تجربه اي باليني در مورد چهل بيمار)خارج كردن سريع لوله تراشه در اتاق عمل به دنبال جراحي عروق كرونر (تجربه اي باليني در مورد چهل بيمار)
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 سلطاني قاسم,كريمي سيدمجتبي,نظافتي محمدحسنسلطاني قاسم,كريمي سيدمجتبي,نظافتي محمدحسن
مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژهمجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه  1382; 23(42):35-45.
كليد واژه: جراحي عروق كرونر بدون پمپ قلبي- ريوي، خارج كردن سريع لوله تراشهجراحي عروق كرونر بدون پمپ قلبي- ريوي، خارج كردن سريع لوله تراشه
مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه , 1382 , 23 , 42 ,ص 35 تا 45 سلطاني قاسم,كريمي سيدمجتبي,نظافتي محمدحسن  كليد واژه: جراحي عروق كرونر بدون پمپ قلبي- ريوي، خارج كردن سريع لوله تراشه      نشريه: مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه  -->
 14 : عملكرد فارغ التحصيلان رشته هاي هوشبري و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي لرستان عملكرد فارغ التحصيلان رشته هاي هوشبري و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي لرستان
  -->چكيده
 جوادي طاهرهجوادي طاهره
يافتهيافته  بهار 1380; 3(8):23-26.
كليد واژه: 
يافته , بهار 1380 , 3 , 8 ,ص 23 تا 26 جوادي طاهره  كليد واژه:       نشريه: يافته  -->
 15 : ميزان آلودگي ماشين بيهوشي با روش رايج ضدعفوني در اتاق عمل (بابل، 80-1379) ميزان آلودگي ماشين بيهوشي با روش رايج ضدعفوني در اتاق عمل (بابل، 80-1379)
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 مرتضوي يوسف,رجب نيا رمضانمرتضوي يوسف,رجب نيا رمضان
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابلمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل  پاييز 1381; 4(4 (پی در پی 16)):45-49.
كليد واژه: 
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل , پاييز 1381 , 4 , 4 (پی در پی 16) ,ص 45 تا 49 مرتضوي يوسف,رجب نيا رمضان  كليد واژه:       نشريه: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل  -->
 16 : ميزان استرس كاركنان اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با برخي از عوامل مرتبطميزان استرس كاركنان اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با برخي از عوامل مرتبط
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 كلاگري شهره،ثناگو اكرم،ميركريمي فخري،بهنام پور ناصركلاگري شهره،ثناگو اكرم،ميركريمي فخري،بهنام پور ناصر
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  پاييز و زمستان 1381; 4(10):54-59.
كليد واژه: 
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان , پاييز و زمستان 1381 , 4 , 10 ,ص 54 تا 59 كلاگري شهره،ثناگو اكرم،ميركريمي فخري،بهنام پور ناصر  كليد واژه:       نشريه: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  -->
 17 : ميزان بکارگيري اصول کنترل عفونت توسط کارکنان اتاق عمل در بيمارستان هاي آموزشي و درماني رشتميزان بکارگيري اصول کنترل عفونت توسط کارکنان اتاق عمل در بيمارستان هاي آموزشي و درماني رشت
  -->اصل مقاله اصل مقاله -->
 مجيدي سيدعلي,مهرابيان فردين,تبري رسولمجيدي سيدعلي,مهرابيان فردين,تبري رسول
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلانمجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان  زمستان 1386; 16(64):89-96.
كليد واژه: 
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان , زمستان 1386 , 16 , 64 ,ص 89 تا 96 مجيدي سيدعلي,مهرابيان فردين,تبري رسول  كليد واژه:       نشريه: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان  -->
 18 : ميزان خون تقاضا شده و مصرف شده در اعمال جراحي در اتاق عمل مرکزي بيمارستان امام رضا (ع) مشهدميزان خون تقاضا شده و مصرف شده در اعمال جراحي در اتاق عمل مرکزي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
  -->چكيده
 بامشكي سيدعليرضا,كريمي سيدمجتبيبامشكي سيدعليرضا,كريمي سيدمجتبي
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهدمجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  پاييز 1381; 45(77):21-24.
كليد واژه: 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد , پاييز 1381 , 45 , 77 ,ص 21 تا 24 بامشكي سيدعليرضا,كريمي سيدمجتبي  كليد واژه:       نشريه: مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  -->
 19 : نظرات دانشجويان، شاغلين و اعضاي هيات علمي رشته هاي كارداني اتاق عمل و هوشبري نسبت به ادامه تحصيل در رشته پرستاري - 1380نظرات دانشجويان، شاغلين و اعضاي هيات علمي رشته هاي كارداني اتاق عمل و هوشبري نسبت به ادامه تحصيل در رشته پرستاري - 1380
  -->چكيده
 شريفي مسعود,رضاپورلشگريان فرد نرگس,ميرزايي كوشالي سميه,عسگري الهام,روحي ندا,اماني محمد,اميني محمد,دانشي الهه,مرادي پريساشريفي مسعود,رضاپورلشگريان فرد نرگس,ميرزايي كوشالي سميه,عسگري الهام,روحي ندا,اماني محمد,اميني محمد,دانشي الهه,مرادي پريسا
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  1381; 2(1 (پياپي 7) (ويژه نامه پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي)):0-0.
كليد واژه: 
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي , 1381 , 2 , 1 (پياپي 7) (ويژه نامه پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي)  شريفي مسعود,رضاپورلشگريان فرد نرگس,ميرزايي كوشالي سميه,عسگري الهام,روحي ندا,اماني محمد,اميني محمد,دانشي الهه,مرادي پريسا  كليد واژه:       نشريه: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  -->
 20 : وضعيت کارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان ترم آخر رشته هاي اتاق عمل و هوشبريوضعيت کارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان ترم آخر رشته هاي اتاق عمل و هوشبري
  -->چكيده
 رستمي نژاد اكبر,كريمي زهره,كامكار علي,غفاريان شيرازي حميدرضارستمي نژاد اكبر,كريمي زهره,كامكار علي,غفاريان شيرازي حميدرضا
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  پاييز 1384; 5(2 (پياپي 14)):0-0.
كليد واژه: 


ارسال توسط محمد شاه حیدری پور

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ